Informace ke zkoušce

Místa konání našich zkoušek:
 
Konkretizace průběhu zkoušky
Konkretizace průběhu zkoušky
 
Zkoušky se konají v místě sídla společnosti HARVAL s.r.o., začátek zkoušky zpravidla v 10:00 (15:00) hodin, nebude-li pro daný termín nebo zkoušku stanoveno jinak.
 
Změna termínu vyhrazena! (Termín zkoušek určuje autorizovaná osoba)
 
Důležité informace
Uchazeči si s sebou ke zkoušce odborné způsobilosti prováděné dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen zákon) přinesou:
  • platný průkaz totožnosti
  • psací potřeby
  • nezbytné zdravotní pomůcky (brýle, naslouchátko)
Zkouška se skládá dle platného hodnotícího standardu v jazyce českém.
 
Hodnotící standard
Kritéria a způsoby hodnocení - Organizační a metodické pokyny
Kritéria a způsoby hodnocení Organizační a metodické pokyny
 
Dále doporučujeme nastudování informací na
 
V prostorách společnosti HARVAL s.r.o. se sídlem Masarykova třída 1208, Teplice - Trnovany, 415 01 (dále jen HARVAL nebo společnost) je stanoven
  • zákaz nošení zbraní a věcí, které mohou ohrozit životy a zdraví osob nebo poškodit majetek (dále jen nebezpečná věc). Držitele zbraní i ostatní osoby žádáme, aby akceptovali toto bezpečnostní opatření
  • v celé budově sídla společnosti je stanoven zákaz kouření a používání otevřeného ohně
  • v prostorách společnosti není povolena veřejná ani jiná reprodukce audiovizuálních či jiných děl.
  • do prostor společnosti nebude vpuštěna osoba, která jeví známky toho, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, či bude znečištěna nebo bude u sebe mít znečištěnou věc.
  • HARVAL si vyhrazuje právo vykázat ze svých prostor osobu, která svým chováním hrubě naruší pokojný stav nebo u níž bude následně zjištěno, že porušila zákaz nošení a vnášení nebezpečných věcí do prostor společnosti nebo zákaz kouření nebo se chová hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv či jiné audiovizuální nebo jiné dílo nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo jiné prostředky nebo obtěžuje ostatní osoby jiným nevhodným chováním nebo jeví známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek nebo neuposlechne pokyny zaměstnance společnosti nebo člena zkušební komise směřující k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku nebo řádného průběhu zkoušky odborné způsobilosti
  • v budově platí požárně - bezpečnostní a evakuační směrnice vydané vlastníkem nemovitosti, které jsou dostupné ve společných prostorách budovy
  • za prostory společnosti jsou považovány i jiné prostory než sídlo společnosti v případech, že HARVAL v nich provádí zkoušku dle zákona po dohodě s vlastníkem těchto prostor (např. pronajaté prostory k účelu zkoušky, učebny apod.); bezpečnostní předpisy a požadavky na BOZP a PO takovýchto objektů a prostor nejsou tímto dotčeny.